MATURZYŚCI

Grecja

 

Nauka w liceach nie jest objęta obowiązkiem szkolnym. W każdej klasie część przedmiotów jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Są to: religia, język obcy, wychowanie fizyczne, literatura grecka, greka, historia, matematyka i statystyka, fizyka, chemia i biologia, historia nauki i technologii, wychowanie obywatelskie.

Licea są profilowane: klasyczne, przyrodnicze i technologiczne.

W każdym z nich można wybierać między różnymi przedmiotami. W profilu pierwszym są to: starogrecki, współczesna literatura grecka, łacina, historia, podstawy filozofii; w drugim profilu: matematyka, fizyka, chemia i biologia; w trzecim: matematyka, fizyka, technologie informatyczne. Przedmioty do dodatkowego wyboru są też zróżnicowana według profili, choć niektóre powtarzają się między profilami, np. drugi język obcy, współczesna literatura europejska, zagadnienia z historii, wykorzystanie komputerów.
Druga i trzecia klasa liceum kończą się egzaminami państwowymi z przedmiotów profilowanych. Aby przystąpić do egzaminu, uczeń na koniec roku musi otrzymać minimum 9,5 pkt. z każdego przedmiotu obowiązkowego i z przedmiotów, z których zdaje egzaminy. Zadania egzaminacyjne przygotowywane są na szczeblu państwowym.

Prace pisemne sprawdzane są poza szkołą, przez zewnętrznych egzaminatorów. Co ciekawe, każda praca sprawdzana jest przez dwie osoby. Jeżeli różnica między ich ocenami wynosi do 15 punktów na skali 100-punktowej, ocena końcowa jest wyprowadzoną średnią tych dwóch wyników. Jeżeli różnica przekroczy 15 punktów, pracę sprawdza trzeci egzaminator i jego ocena jest ostateczna. Wyniki na świadectwie są także bardzo istotne ze względu na to, że uczelnie państwowe prowadzą rekrutację na ich podstawie, a często liczba chętnych przekracza liczbę zaplanowanych miejsc, które są ściśle limitowane przez państwo.

                                             

BIP RSS
 
CMS Toruń