MATURZYŚCI

Hiszpania

 
Szkolnictwo średnie obowiązkowe. Do szkół średnich uczęszczają osoby w wieku 12–16 lat.
ESO to nowość: czteroletnia szkoła w stylu naszego gimnazjum, wprowadzona z zamiarem wydłużenia obowiązku nauki do 16. roku życia (wtedy można zacząć pracować), a także dająca możliwość wyboru dalszego toku nauki – matura i studia bądź nauczanie zawodowe. ESO dzieli się na dwa etapy: pierwsze dwie klasy są ogólne, w trzeciej uczeń
wybiera między ścieżką naukowo-humanistyczną a technologiczną; w czwartej zaś między naukową, humanistyczną a technologiczną. Obowiązuje tu pięciostopniowa skala ocen.
Na koniec szkoły każdy uczeń otrzymuje rodzaj przewodnika do dalszej nauki, wyboru zawodu.
 
Przygotowuje go wychowawca z psychologiem z poradni i innymi nauczycielami. Radzą oni w nim uczniowi jak wykorzystać swoje predyspozycje i osiągnięcia. Dokument ten jest poufny, a wskazania nauczycieli nie obowiązują ucznia.
Po zakończeniu gimnazjum uczeń ma trzy możliwości: od razu iść do pracy, rozpocząć nauczanie zawodowe lub iść do dwuletniego liceum kończącego się maturą.
 
Nauczanie maturalne lub zawodowe - to trzeci, nieobowiązkowy już etap nauki. Obejmuje szkoły średnie maturalne lub naukę w szkołach zawodowych: dwu- lub trzyletnich. Podstawowe programy nauczania i minimum godzin na tym etapie określa Ministerstwo Edukacji, a władze prowincji i szkół wzbogacają je.
 
Zajęcia są profilowane pod kątem zainteresowań ucznia lub jego przyszłej drogi edukacyjnej.Na tym etapie, uczniowie mogą wybrać jeden z czterech kierunków:
 artystyczny,
technologiczny,
przedmioty przyrodnicze i zdrowie,
przedmioty humanistyczne i społeczne.
Wszystkich obowiązuje jednakowy program z hiszpańskiego, historii, filozofii, języka obcego,języka autonomicznej prowincji oraz kultury fizycznej. Zaliczanie to zbieranie kredytów, czyli punktów. Jeden przedmiot, realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez cały rok, daje przeważnie 3 kredyty. Uczeń musi zdobyć łącznie 52 kredyty. Absolwenci, którzy pozytywnie zaliczyli wszystkie przedmioty otrzymują certyfikat ukończenia szkoły, uprawniający do podjęcia nauki w wyższej szkole zawodowej lub przystąpienia do egzaminu wstępnego na uniwersytet.
 
Matura obejmuje część wspólną dla wszystkich i część odpowiadającą poszczególnym profilom, a także język obcy (egzamin ustny i pisemny). Można podchodzić do niej cztery razy. Wyniki honorowane są w całej Unii Europejskiej. Na ocenę końcową, która zostanie umieszczona na świadectwie, składa się ze średniej ocen z liceum i oceny na
egzaminie. Matura niezbędna jest zarówno do starania się o przyjęcie na wyższą uczelnię, jak i do podjęcia szkolenia zawodowego drugiego stopnia.
 
By podjąć naukę na uniwersytecie, należy zdać egzamin. Trwa on trzy dni,
przy czym jego długość każdego dnia nie może przekroczyć 4,5 godziny. Egzaminy wstępne na uniwersytety organizowane są przez komisję prowincjonalną według zaleceń Ministerstwa Edukacji, która określa wymagania, kryteria oceniania i powołuje poszczególne komisje
lokalne przeprowadzające egzaminy. Kandydat na studia musi zdać dwie części egzaminu. Pierwsza sprawdza wiedzę z przedmiotów obowiązkowych, wspólnych dla wszystkich kierunków.
Zdający mają napisać własny tekst i dokonać analizy materiałów źródłowych w języku ojczystym i w języku obcym. Druga sprawdza materiał z dwóch wybranych przez zdającego przedmiotów profilowanych i jednego dodatkowego.
 
Można wybrać jedną z pięciu opcji:
egzamin naukowo-techniczny z matematyki lub fizyki,
egzamin medyczny z biologii lub chemii,
egzamin humanistyczny z łaciny lub historii sztuki,
egzamin z nauk społecznych z matematyki stosowanej w naukach społecznych lub z geografii,
egzamin ze sztuki z rysunku artystycznego bądź historii sztuki.
Każda część egzaminu jest oceniana w skali 1 do 10. O przyjęciu na studia decydują wyniki egzaminu w 40% i w 60% wyniki na świadectwie ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej.
 
Studia na hiszpańskich uczelniach są płatne.
 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń