strona główna

2018-01-11 NAJLEPSZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE W KRAJU

Czasopismo "PERSPEKTYWY" jest pionierem profesjonalnych rankingów edukacyjnych w Polsce, dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjlanego i szkół wyższych. Rankingi "Perspektyw" przygotowywane są od roku 1992. Za klejnot w koronie samo wydawnictwo uważa Ranking Liceów Warszawskich. 

By znaleźć się wśród 500 najlepszych liceów w Polsce, trzeba wykazać się wysokimi notowaniami w kilku aspektach. Kryteria szkolne obejmują wyniki maturalne z przedmiotów obowiązkowych, wyniki maturalne z przedmiotów dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Rekrutacja na studia nie jest już czynnikiem branym pod uwagę, choć pierwotnie grała wśród kryteriów istotną rolę. Źródłem danych są zestawienia Okręgowych Komisji Egzaminayjnych, dane Systemu Informacji Oświatowej, a także protokoły komitetów 44 olimpiad ogólnopolskich i 12 olimpiad międzynarodowych.

Sukcesy olimpijskie - 30 %.

Matura z przedmiotów obowiązkowych - 25 %. Brane są pod uwagę wszystkie przedmioty obowiązkowe. Średni wynik procentowy z każdego przedmiotu odnoszony jest do średniej ogólnopolskiej, a także liczby absolwentów. Wskaźnik matury obowiązkowej jest mnożony przez współczynnik przystępowalności. Istotne jest więc to, czy w danej szkole jest 12 maturzystów (ogólnopolskie minimum), 30, 50, 100 czy 200.

Matura z przedmiotów dodatkowych - 45 %. Kryterium także uwzględnia wszystkie przedmioty możliwe do wyboru. Wskaźnik odnoszony jest do ilości osób przystępujących do zdawania okreslonego przedmiotu. Ranking w tym kryterium nie uwzględnia wyniku matury międzynarodowej.

Od roku 1992 wiele w dziedzinie edukacji uległo zmianie. W 1992 trwały zmiany ustrojowe. Obecnie także jesteśmy świadkami wielu zmian strukturalnych, systemowych. Samo wydawnictwo ulega transformacji. Obecnie jego specjalnością są informatory edukacyjne, a rankingami szkół średnich zajmują się także inne niezależne podmioty w Polsce (przedstawiając wyniki różne, czasem nawet znacznie różne). Szczególna rola przypadła rankingowi EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), przygotowywanemu przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Ostatni projekt pomiaru EWD zakończył się w roku 2015, co wiąże się ze zmianą struktury edukacji w Polsce.

Opinie na temat rankingu "Perspektyw" są zmienne. Słynna warszawska szkoła "Bednarska" odcina się od rankingu; nie w sensie negatywnym (bo szkoła ma przecież wspaniałe wyniki). Pedagodzy innowacyjnej szkoły zwracają uwagę na to, że wartości składające się na życie każdej szkoły osadzonej w niepowtarzalnym środowisku najczęściej nie są wymierne. Ranking "Perspektyw" nie bierze pod uwagę wiedzy, jaka staje się realną podstawą nauki w danym liceum, spraw społecznych, bezpieczeństwa w szkole, wyrównywania szans edukacyjnych, innowacji etc. Jak zmierzyć samopoczucie uczniów? Jak zdefiniować i sprawiedliwie zmierzyć sukces?

Cieszymy się z obecności I Liceum w rankingu "Perspektyw" od początku akcji edukacyjnej. Każdy wynik może być lepszy, jednakże ten, który jest powstaje w wyniku wieloletniej pracy całej szkolnej społeczności. Mozolne przygotowania do matury każdego nauczyciela, każdego ucznia - wspomagane optymizmem rodziców - przynoszą rezultaty, z których jesteśmy dumni.

 

 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń