MATURZYŚCI

Niemcy i Francja

 
 
W poszczególnych landach matura jest przeprowadzana centralnie przez Ministerstwo Kultury lub przez szkołę, pod nadzorem urzędu sprawującego nad nią kontrolę. Od 2004 r. obserwuje się tendencję do organizowania matury centralnie. Poglądy na temat formy przeprowadzania matury są zróżnicowane. Większość nauczycieli, a także absolwentów preferuje wariant z własnego landu. W przypadku matury centralnej nauczyciele przedmiotu przesyłają do Ministerstwa Kultury propozycje zadań, z uwzględnieniem pomocy naukowych. W ten sposób w układaniu zadań bierze udział duża grupa doświadczonych pedagogów. Ponieważ skład tej grupy nie zmienia się radykalnie w ciągu lat, forma i stopień trudności zadań są na tym samym poziomie.
 
Na pierwszy rzut oka matura centralna wydaje się bardziej obiektywna. Należy jednak pamiętać, że wprawdzie zadania dla wszystkich są takie same, ale stopień przygotowania uczniów przez poszczególne szkoły jest różny. Daje się również zauważyć, że sprawdziany układane są pod kątem matury, a zbiory zadań maturalnych mają większy wpływ na zajęcia niż program nauczania.
 
W szkolnictwie niemieckim wyróżnia się dwa stopnie szkoły średniej: Sekunderstufe (do 10 klasy) oraz Oberstufe (klasy 11, 12, 13). Do matury młodzież przygotowuje się w klasach 11, 12, 13. Szkoła daje uczniom możliwość wyboru przedmiotów, na które chcą uczęszczać, a więc wybór indywidualnej drogi kształcenia. Zajęcia pierwszego semestru 11 klasy są przeznaczone na wyrównanie i pogłębienie wcześniej zdobytej wiedzy oraz poznanie nowych przedmiotów. Wszystkie przedmioty są wtedy realizowane w wymiarze 3 godzin tygodniowo z wyjątkiem religii i wychowania fizycznego (2 godziny tygodniowo). W sumie uczeń ma w tygodniu 30 godzin lekcyjnych. W celu wyrównania poziomu uczniów szkoła oferuje czwartą dodatkową godzinę: z języka niemieckiego bądź języka angielskiego, drugiego języka obcego oraz matematyki, która staje się godziną obowiązkową, jeśli uczeń na początku semestru wyraził chęć uczęszczania na dodatkowe zajęcia.
 
W drugim semestrze 11 klasy uczniowie wybierają spośród przedmiotów obowiązkowych dwa przedmioty, które realizują w zakresie rozszerzonym w wymiarze 6 godzin tygodniowo (Leistungs-Kurse). Są to przedmioty, które zamierzają zdawać na maturze w części pisemnej. Pierwszy przedmiot rozszerzony uczeń wybiera spośród następujących: język niemiecki, język angielski, drugi język obcy, matematyka, nauki przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka). Drugi może wybrać z pozostałych, powinien jednak już od pierwszego semestru 11 klasy pisać z niego sprawdzany, aby potwierdzić trafność swojego wyboru.
Od drugiego semestru 11 klasy ucznia obowiązuje nauka co najmniej sześciu przedmiotów, które realizuje w zakresie podstawowym (Grund-Kurse), w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Ich wybór zależy od zestawu przedmiotów rozszerzonych.
 
Zarówno przedmioty prowadzone w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym muszą pochodzić z trzech różnych obszarów: językowo-literackiego, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczo-technicznego; może to być również religia/filozofia lub wychowanie fizyczne.
Na początku pierwszego semestru 12 klasy możliwe jest dokonanie korekty wybranych przedmiotów maturalnych. Na pisemną prośbę prawnego opiekuna ucznia można zmienić tylko jeden z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, i to taki, który uczeń od drugiego semestru 11 klasy realizował w zakresie podstawowym, pisał z niego sprawdziany i uzyskał co najmniej ocenę dobrą.
 
Na końcową ocenę każdego semestru składają się oceny cząstkowe z dwóch sprawdzianów oraz odpowiedzi ustnych, prac domowych, referatów, pisemnych ćwiczeń, przygotowanie i przeprowadzenia eksperymentów, itd. Oceny uzyskane ze sprawdzianów oraz aktywności mają tę samą wagę.
Warto zauważyć, że uczeń sam wybiera przedmioty, z których chce pisać sprawdziany, przy czym podjęte decyzje w tym zakresie są obowiązujące w danym półroczu. Pozostałe przedmioty zaliczane są na podstawie oceny jego aktywności na lekcjach.
 
Od 12 klasy oceny semestralne przeliczane są na punkty. Punkty informują ucznia o jego osiągnięciach i decydują o dopuszczeniu go do matury.
 
Na początku drugiego semestru w 13 klasie uczeń pisemnie deklaruje wybór trzech przedmiotów, które będzie zdawał w części pisemnej egzaminu maturalnego. Czwarty - zdawany ustnie - abiturient jest zobowiązany podać najpóźniej dwa dni po otrzymaniu świadectwa ukończenia 13 klasy. Jednocześnie deklaruje, jakie przedmioty zakończone w 11 klasie oraz przedmioty nieobowiązkowe zrealizowane w Oberstufe chce mieć wpisane na świadectwie maturalnym.
 
Uczeń zostaje dopuszczony do matury, jeżeli uzyska niezbędną liczbę punktów, obliczonych wg tabeli. Jeżeli uczeń nie uzyska odpowiedniej liczby punktów, może powtórzyć 13 klasę.
           
Przed rozpoczęciem pisemnej części egzaminu maturalnego uczniowie zostają poinformowani o konsekwencjach dotyczących oszustw w trakcie egzaminu. Wiedza na ten temat zostaje pisemnie potwierdzona przez wszystkich uczniów dopuszczonych do egzaminu.
 
Praca maturalna oceniana jest przez nauczyciela przedmiotu (pierwsza ocena), następnie przez drugiego nauczyciela przedmiotu (druga ocena). Jeśli druga ocena nie jest zgodna z pierwszą, wówczas o ocenie decyduje przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 
 
 
 
 
 
Francuscy licealiści chodzą do liceum - Lycée (etap długi) lub liceum zawodowego - LEP (etap krótki).
Etap krótki trwa dwa lata i przygotowuje do dwóch dyplomów:
- CAP - świadectwa zawodowego w określonej specjalizacji,
- BEP - świadectwo zawodowe w zakresie specjalizacji ogólnej: hotelarstwo, transport.

Licea zawodowe obejmują zwykle uczniów, którzy chcą się uczyć zawodu, bądź tych, którzy z racji gorszych ocen nie dostali się do liceum. Część osób, które otrzymały dyplom BEP kontynuuje naukę w kierunku matury z nauk ścisłych.

Etap długi obejmuje trzy lata nauki przygotowujące do matury. W pierwszej klasie następuje rozpoznanie i przydzielenie uczniów do określonych profilów maturalnych. Istnieje pewna liczba opcji nauki maturalnej, w zależności od zdolności i możliwości uczniów. Niektórzy wybierają profil ścisły (Bac S - nauki matematyczno-fizyczne i biologiczno-chemiczne), inni profil ekonomiczny (Bac ES - nauki ekonomiczne i społeczne), jeszcze inni profil humanistyczny (Bac L - języki, filozofia, historia, geografia). Późniejszy wybór studiów w sposób naturalny zależy zazwyczaj od wybranego profilu matury.

Na zakończenie pierwszej klasy zdaje się egzamin maturalny z języka francuskiego, a w ostatniej z klas (terminale) zdaje się maturę specjalistyczną.

Egzaminy maturalne są przeprowadzane w czerwcu i przebiegają dwuetapowo. Egzaminy mają charakter krajowy i są identyczne we wszystkich ośrodkach egzaminacyjnych w całym kraju. Statystycznie każdego roku jeden kandydat na czterech nie zdaje matury.

50% uczniów kończy naukę w wieku 16 lat i wchodzi w życie zawodowe. Druga połowa wybiera kontynuację nauki aż do matury, która otwiera drzwi do edukacji wyższej i uniwersyteckiej.
 
 
 

 

BIP RSS
 
CMS Toruń