Zarządzenie Ministra Oświaty z 30 grudnia 1948 roku, w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Sokołowie Podlaskim, stało się przyczyną funkcjonowania placówki dydaktycznej, wychowawczej, nierozerwalnie związanej z życiem szkoły. Siedzibą szkoły stały się pomieszczenia klasowe na pierwszym i drugim piętrze budynku szkoły podstawowej przy ulicy Kupientyńskiej.

Przez sześćdziesiąt lat, w murach szkoły, kształciły się kolejne pokolenia, pełne młodzieńczego zapału, chętne do wzbogacania swej wiedzy, rozwijania zainteresowań, kształtowania postaw.

Wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów są sukcesy odnoszone w różnych olimpiadach, konkursach, turniejach wiedzy, konkursach przedmiotowych i innych. Absolwenci kontynuują naukę na wielu różnorodnych uczelniach. Wszystkie działania podporządkowane są nauce.

Idei kształtowania wiedzy i postaw młodego człowieka podporządkowana jest też służąca nauczycielom i uczniom biblioteka szkolna. W swych zadaniach, formach pracy jest całkowicie skupiona na realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Biblioteka szkolna istniała niemal od pierwszych dni funkcjonowania szkoły. W roku 1949, jej pierwszym zadaniem było gromadzenie zbiorów. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora – Pana Stanisława Olędzkiego – przejęto dużą część zbiorów bibliotecznych likwidowanego, w roku 1959, Gimnazjum Samorządowego w Sterdyni. Do dziś są w zbiorach książki z pieczęcią tej szkoły.

Udostępnianie zbiorów uczniom rozpoczęto dopiero w roku 1950.

Początkowo biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie, o powierzchni około sześćdziesięciu metrów kwadratowych, znajdowała się na pierwszym piętrze budynku. Kolejni bibliotekarze wypożyczali książki, służyli radą, pomocą w zorganizowanym kąciku czytelniczym.

Gdy dyrektorem szkoły został Pan Kazimierz Strupiechowski, zmieniono lokalizację szkoły i w budynku przy ulicy Sadowej, przyznano bibliotece dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku szkoły – wypożyczalnię (o powierzchni czterdziestu dwóch metrów) i czytelnię (dwadzieścia jeden metrów), z wyodrębnionym księgozbiorem podręcznym.

Dzięki staraniom innego dyrektora, Pani Ewy Rabek, w roku szkolnym 1996-1997, zmieniono usytuowanie biblioteki, przyznano jej trzy pomieszczenia na parterze budynku. Od tego czasu kompleks biblioteczny obejmuje: wypożyczalnię (o powierzchni szesnastu metrów), magazyn z kącikiem do pracy nauczycieli-bibliotekarzy (szesnaście metrów), czytelnię z dwudziestoma miejscami do pracy (dwadzieścia cztery metry).

Na podstawie dokumentacji oraz informacji uzyskanych od nauczycieli emerytowanych i absolwentów szkoły (przybyłych na zjazd z okazji pięćdziesięciolecia szkoły, w roku 1998) ustalono:

–         w latach 1952-1953 pracę biblioteki koordynował Pan Krystian Musiał,

–         w latach 1957-1961 bibliotekę prowadziła Pani Janina Kuźma,

–         w latach 1962-1969 bibliotekarzem szkolnym był Pan Michał Kazimierski (pracujący w szkole od roku 1947 nauczyciel matematyki, geografii, fizyki, zajęć praktycznych, rysunku, śpiewu; wychowawca wielu klas),

–         w latach 1963-1968 współpracowała z nim Pani Maria Wolańska (długoletnia nauczycielka języka polskiego i historii),

–         w latach 1968-1970 pracę koordynowali: Pani Krystyna Solecka (nauczyciel języka polskiego), Pan Zygmunt Kamiński (nauczyciel języka polskiego, niemieckiego i łacińskiego oraz astronomii); oboje pracowali w wymiarze dwunastu godzin tygodniowo,

–         od 1 września 1970 do 15 września 1980 – Pani Barbara Nowosielska (ucząca również wychowania plastycznego i historii; pod koniec lata siedemdziesiątych wychowawczyni klasy „d”),

–         w roku szkolnym 1975-1976, w bibliotece pracowała również Pani Wiktoria Bobińska (ucząca geografii w klasie drugiej),

–         od 16 września 1980 do 22 czerwca 2007, w bibliotece pracowała Pani Barbara Bojarska (ucząca w latach 1985-1992 wybranych zagadnień pedagogiki i psychologii, a w latach 1996-2000 wychowawczyni klasy „f”, o profilu ogólnym; także koordynator prac Szkolnego Ośrodka Pomocy Dydaktycznej, jedna z osób prowadzących Koło Regionalistów),

–         od 1 września 1993, pracę w bibliotece rozpoczęła Pani Krystyna Jasińska (w latach 1998-2002 wychowawczyni klasy „c”, o profilu humanistycznym; redagowała gazetkę szkolną „Kujon”; w roku szkolnym 2003-2004 zajmowała się grupą teatralną „Preteksty”, a w roku 2003-2004 Kołem Młodego Ekologa i Kołem Regionalistów,

–         1 lutego 2007 roku pracę w bibliotece podjęła Pani Agata Grzyb (nauczycielka wiedzy o kulturze, zajmująca się także Kołem Regionalistów, a w roku 2007-2008 opiekun Samorządu Szkolnego).

Praca bibliotekarzy uwzględniała potrzeby, zainteresowania czytelników. Zbiory biblioteczne są nieustannie uzupełniane i – pomimo systematycznej selekcji – ich liczba wzrasta. Świadczą o tym następujące dane:

w roku 1961 zbiory liczyły 8754 woluminów,

w 1967 – 10 357,

w 1981 – 11 275,

w 1991 – 12 203,

w 1993 – 12 186,

w 2004 – 16 186,

w 2008 – 17 743.

Obecnie struktura zbiorów obejmuje: książki, zbiory graficzne, kasety vhs, płyty dvd, taśmy magnetofonowe (ułożone według zasad UKD, z wolnym dostępem).

W marcu 2003 roku przystąpiono do komputeryzacji biblioteki (dwa komputery, program biblioteczny „Mol”, internet). Obecnie bibliotekarze przygotowują się do komputerowego udostępniania zbiorów.

Biblioteka ma rozbudowany, systematycznie wzbogacany warsztat informacyjny, bibliograficzny (kartoteki zagadnieniowe, teczki tematyczne), pozwalający na rozwój potrzeb, zainteresowań czytelników.

Biblioteka jest miejsce szczególnie ważnym w szkole, ze względu na interdyscyplinarność działań, możliwość doskonalenia, poszerzania wiedzy przez uczniów i nauczycieli.

Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content