Statut szkoły

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Polityka ochrony uczniów przed krzywdzeniem – wersja skrócona

Szkolny zestaw podręczników

Dokumenty dla rodziców

 • Formularz zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych (PDF)
  Zwolnienie ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych jest możliwe (jedynie w uzasadnionych przypadkach) na podstawie dostarczonego przed zajęciami do wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności – do nauczyciela przedmiotu (w porozumieniu z dyrektorem szkoły) formularza zwolnienia wypełnionego przez rodziców (prawnych opiekunów). Zwolnienia ucznia z zajęć dokonuje wychowawca lub inny nauczyciel (w porozumieniu z dyrektorem szkoły).
 • Formularz usprawiedliwienia nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych (PDF)
  Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych jest możliwe na podstawie dostarczonego w ciągu jednego tygodnia od nieobecności do wychowawcy klasy zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach lub formularza usprawiedliwienia wypełnionego przez rodziców (prawnych opiekunów). Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonuje wychowawca.
 • Formularz opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego (PDF)
  Zwolnienie ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego jest możliwe na podstawie opinii lekarskiej o niezdolności do określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza i dostarczonej do dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu. Zwolnienia ucznia z ćwiczeń dokonuje dyrektor szkoły.

Wycieczki szkolne, zawody sportowe – regulamin i załączniki

Dokumenty dla kandydatów

Dokumenty dla kandydatów oraz wszelkie informacje znajdują się w zakładce Kandydaci.

Opłaty za wydawanie dokumentów

Na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Dz.U. poz. 1700 §29 ust.3

 • za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
 • opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub okręgowej komisji egzaminacyjnej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.

Wysokość opłat

Wysokość opłat skarbowych ustala Minister Finansów.
Obecnie – odpowiednio do rozporządzenia MF – koszty te wynoszą:

 • za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych).
 • za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę 9 zł (słownie: dziewięć złotych).

Konto szkoły, na które można wnosić opłaty:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim
ul. Sadowa 11, 08-300 Sokołów Podlaski
Nr 28 9221 0000 0002 1744 2000 0010
Tytuł wpłaty : opłata za duplikat ………………….

Wszystkie prawa zastrzeżone ⓒ 2022 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim   Polityka prywatności
Skip to content